søndag 5. august 2012

Finished OWL

So I haven't written anything in a long time, but now I want to show off the OWL projects I finished before the month started:

My Dayflower Camisole


The Leviathan Airship shawl:


And my Candy Cane spinning:
mandag 4. juni 2012

Rhubarb Compote and knitting

Today I have made some delicious Rhubarb Compote. Made from one of my mom's recepies.

I dag har jeg lagd deilig Rabarbragrøt etter en av mamma sine oppskrifter.I've also been knitting away on a short sleeved sweater I started on last Friday. And I don't know if it's because I'm in love with the yarn or what, but it seems to just fly of the needles. This is as far as I have gotten on it in 4 days, while I've worked 8 hour shifts on 3 of those days :-D


Jeg har også strikket ivei på en kortarmet genser som jeg begynte på sist Fredag. Jeg vet ikke helt om det er fordi jeg elsker garnet eller hva, men det virker nesten som om genseren flyr av pinnene. Dette er så lang som jeg er kommet på den i løpet av 4 dager, samtidig som jeg har jobbet 8 timers skift 3 av de dagene :-DI have also gotten halfway on my OWL shawl, and about 20 rounds left before the halfway point on the top. But I really have to get going on the spinning, because I'm kinda far behind on that.

Jeg har også kommet halvveis på OWL sjalet jeg holder på med, og jeg har ca 20 runder igjen før jeg er halvveis på toppen. Men jeg må virkelig sette igang med å spinne for der ligger jeg "litt" etter.fredag 11. mai 2012

The Bad, The Good and The Yummy

The Bad/Det Vonde

So last Sunday (6 May 2012) was one of the most horrible days ever! On Saturday I picked up all the ingredients I needed to bake some cakes for my mom's birthday (7 May), I just had to work an early shift at the hotel first. So Sunday started out with me waking about once every hour, because I had this insane angst that I was going to sleep through the alarm, and be late to a very hectic day at work. First thing I did was let the dogs out into the garden, while I went into my cellar to get my work clothes from the dryer. On my way back in I noticed that one of my dogs (Amor) wasn't there, I kept calling for him, but nothing. And since I don't work at a place where you can call in sick or anything like that, I had to leave even though he stil wasn't back. So I called my mom and got my babybrother to drive to my house and see if he had gotten back. And eventually he found him.... he had gotten caught in a fox trap in the forest, about 30 meters from my house!!! With the help of my stepdad we we're able to saw off the trap, and get him loose. And while I rushed back to work my brother stayed with him to make sure he was okay. And as soon as I finished work my stepdad drove us to the vet so he could be checked. Amor had a lot of swelling around his neck, and was very unstable on his feet. The vet gave him some painkillers and we went back home. But first we stopped by the man who owned the trap, and arranged for him to pay the bill from the vet, and get rid of any other traps he might have set up, because they are illegal from 15 April till 15 September.

Sist søndag (6 Mai 2012) var en av de værste dagene i mitt liv! Lørdagen handlet jeg inn det jeg trengte for å lage kaker til mamma sin bursdag (7 Mai), alt jeg trengte var å jobbe tidligvakt på hotellet først. Natt til søndag våknet jeg omtrent en gang i timen, fordi jeg hadde helt angst for at jeg skulle forsove meg. Når jeg våknet søndagen åpnet jeg døren og slapp hundene ut, mens jeg hentet klærne ifra tørketrommelen i kjelleren. På vei opp igjen til huset så jeg at den ene av hundene (Amor) var vekk. Jeg ropte og ropte på han, men ingen hund. Tilslutt var jeg bare nødt til å sykle på jobb. Jeg ringte til mamma og fikk min lillebror til å kjøre inn for å se om han var kommet tilbake. Han fant han tilslutt..... han satt fast i en revesaks, omtrent 30 meter fra huset mitt, i skogen!!! Med hjelp av min stefar fikk vi sagd av fellen slik at vi fikk han løs. Deretter var det fort tilbake på jobb mens min bror passet på hunden. Og så fort jeg var ferdig på jobb kjørte min stefar oss til dyrlegen. Amor var veldig opphovnet rundt halsen, og veldig ustø når han prøvde å stå. Dyrlegen gav han smertestillende, og deretter kjørte vi hjem igjen. Men først stoppet vi hos han som eide fellen og avtalte at han skulle betale dyrlege regningen og fjerne de andre fellene han har satt ut, fordi det er ulovlig å ha slike feller ute fra 15 April til 15 September.

Picture of the Fox trap/Bilde av Revesaksen

The Good/The Gode

Amor is doing much better as the swelling goes down. It will probably take a couple more days before the swelling is completely down. But he is able to walk in a straight line, and he has a good appetite. And he's even running to the door and barking when our cats want to come in.

Det går mye bedre med Amor. Det kommer sikkert til å ta noen dager til før hevelsen er helt vekke, men han klarer å gå i en rett linje, og han har veldig god matlyst. Og han løper til og med til døren og bjeffer når kattene vil inn.

The Yummy/The Smakfulle

Today I finally got around to making one of the cakes that I had planned for my mom's birthday: Spicy honeycake. I didn't have enough Heather Honey so I supplemented with some Acacia Honey that I also had in my cupboard.

Idag lagde jeg endelig en av kakene som jeg hadde planlagt til mamma sin bursdag: Krydret Honningkake. Jeg hadde ikke nok lynghonning så jeg blandet inn litt Acacia honning som jeg hadde i skapet.


fredag 6. april 2012

Transfiguration OWL

Next term in the Harry Potter Knitting/Crochet House Cup on Ravelry is starting on the first of May. And I've already started planning my next OWL projects, this will be my 6th OWL (actually my 7th attempt, I tried to do two OWL projects at the same time last spring, and that did not go to well). And this time around I'm going to attempt an Transfiguration OWL using the Vanishing Option.

Neste semester i Harry Potter Knitting/Crochet House Cup på Ravelry begynner første Mai. Og jeg holder allerede på å planlegge mitt neste OWL prosjekt, dette kommer til å bli min 6 OWL (det er faktisk mitt 7 forsøk, jeg prøvde å gjøre 2 OWL samtidig sist år, og det gikk ikke så bra). Denne gangen så skal jeg prøve meg på en Transfiguration OWL ved å få garn/fiber til å "forsvinne" og bli noe nytt.

For this OWL I'm going to make 2 things knitting about 1600 yards. The Transfiguration OWL requires atleast 1800 yards, so for the rest I'm going spin some yarn.

For denne OWL å skal jeg strikke 2 ting som tilsammen blir ca 1600 yards med garn. Men for Transfiguration OWL trenger jeg minst 1800 yards, derfor skal jeg spinne garn for resten.

  1. Dayflower Camisole
  2. Catkin
  3. Candy floss handspun yarn/håndspunnet garn


1. The Dayflower Camisole will be knitted using Drops Cotton light in the color light lilac. With the exception of the small band with eyelets that the cord is drawn through, that part I want to use off white, and have the cord in the light lilac


1. The Dayflower Camisole tenkte jeg at jeg skulle strikke med Drops Cotton light i fargen lys syrin. Med unntak av det lille båndet med hull til bånd, den tenkte jeg at skulle bli natur med lys syrin bånd.


2. The Catkin shawl will be knitted with Eidos from the Verdant Gryphon. I will use the White goddess color as the main color, and Ragnarok for the contrast color. I'm also using this shawl for the Fantasia group on Ravelry, as part of the Leviathan workshop. Reading the Leviathan, and knitting this steampunk inspired shawl is going to be so much fun!

2. The Catkin sjalet vil jeg strikke med Eidos fra the Verdant Gryphon. Jeg skal bruke The White Goddess som hovedfarge, og Ragnarok som kontrastfarge. Jeg skal også bruke dette sjalet til Fantasia gruppen på Ravelry, som en del av Leviathan workshop. Å lese the Leviathan, mens jeg strikker dette steampunk inspirerte sjalet kommer til å bli veldig gøy!

3. My Candy Floss handspun yarn will be spun on a top whorl spindle using 'Candy Floss' fiber that I bought from HilltopCloud. And I'm going to try a completly new to me technique with this one; Navaho plying. I have 100 grams of this fiber, which consists of 40% BFL, 40% Merino and 20% Tussah silk.

3. Candy Floss håndspunnet garnet vil bli spunnet med en håndteine og  'Candy Floss' fiberet jeg kjøpte fra HilltopCloud. Jeg har i tillegg tenkt å prøve en ny teknikk med dette garnet; Navaho plying. Jeg har 100 gram av dette fiberet som består av 40% BFL (Blue Faced Leicester), 40% Merino og 20% Tussah silke.

A picture of the Candy floss fiber (Picture is borrowed from the HilltopCloud etsy shop)/Bildet av Candy floss ullet (Bilde er lånt fra HilltopCloud sin etsy butikk)


lørdag 24. mars 2012

Bamboo Doily


Today I finally got around to blocking my first ever lace doily. It's made from a pattern called "Frosted Ferns" by Herbert Niebling, and I made it using laceweight bamboo yarn I got as a gift from Rromera

Idag startet jeg endelig på å strekke ut min aller første kunstrikket duk. Den er laget etter et mønster som heter "Frosted Ferns" laget av Herbert Niebling. Selve duken er strikket med et tynt bambus garn som jeg fikk av Rromera


lørdag 17. mars 2012

Queen OWL mittens

Today I finally finished the second of my Queen OWL mittens, and I love how they ended up!
Idag ble jeg endelig ferdig med den andre ugle dronning votten. Og jeg elsker det ferdige votte paret.Reducio 18

Today I got my Reducio package from the amazing Xen. Here's a picture of all the handmade goodies together:
Idag fikk jeg reducio pakken fra den fantastiske Xen. Her er et bilde av alle de flotte håndlagede tingene sammen:


First item in the package was this awesome Harry Potter envelope, and in it there was a letter explaining where she got her inspiration for the different things.
Først i pakken var det en kjempefin Harry Potter konvolutt med et brev der hun forklarer hvor hun har fått inspirasjonen til alle tingene.
Next item was a chair with a secret compartment that Luna Lovegood had told her about when she met her in Diagon Alley.
Neste tingen var en stol med et hemmelig rom som Luna Lovegood hadde fortalt henne om når hun traff henne i Diagon Alley.

And in that hidden compartment I found one of Luna's socks that she had made in the image of the Ravenclaw common room ceiling.
I det hemmelige rommet fant jeg en av Luna sine sokker som hun hadde laget for å likne taket i Ravenclaw rommets tak.
And also a dustbunny that had taken up recidens since it was quite a long time since that compartment had been in use.
Og også en hybelkanin som hadde flyttet inn i det hemmelige rommet, siden det var så lenge siden det hadde vært i bruk.
She also sent 3 small cushions that she found.
Hun sendte også tre små puter som hun fant.
And also a Skops owl that was very eager to deliver the package to me, and that was mine to keep.
Og en Skops ugle som var veldig ivrig etter å fly med pakken, som jeg bar kunne beholde.
And while she was busy gathering all of these goodies for me, the elves got together some other goodies for me as well
Og mens hun var opptatt med å finne fram alle disse tingene til meg, samlet feene sammen noen andre godbiter til meg også.

tirsdag 6. mars 2012

Surprise


Surprice/Overraskelse: 

Today I got a huge surpice delivered on my door. A lovely bouquet of roses from my boss at Skånevik Fjordhotel :-D

I dag fikk jeg en kjempestor overraskelse levert på døren. En flott bukett med roser fra sjefen min på Skånevik Fjordhotel :-D


Ginkgo Shawlette/Ginkgo sjal:Today my Ginkgo shoulderette shawl was finally finished blocking. This is part of my latest OWL project in the Harry Potter group on Ravelry. This time around I'm doing a divination OWL, and I'm making this shawl, a doily, a tea cozy and a pair of fingerless gloves to help me with my Tarot divination. It's made from a free pattern that you can find here

I dag ble også det siste sjalet mitt ferdig med blokkingen. Dette er en del av mitt siste OWL prosjekt i Harry Potter gruppen på Ravelry. Denne gangen holder jeg på med en spådom OWL, og jeg lager dette sjalet, en kunstrikket duk, tekanne skjuler og et par med pulsvarmere for  hjelpe meg med Tarot lesing. Sjalet er laget etter en gratis oppskrift som du kan finne her, obs mønsteret er på engelsk.


mandag 5. mars 2012

Secret swap

On Ravelry I'm part of this great little secret swap group called "Reducio Sock", which is inspired by Harry Potter. Where we make small items and send to a secret partner, and atleast one of the things has to be a minisock. This time around the theme was: Hogwarts Common Rooms. And my secret partner was someone in the House of Gryffindor, so I made her a minisock with a Gryffindor crest. I also made a tiny cat to represent a transfigured Professor McGonagal :-D And since she loves faeries I also made a little fairy doll for her.


På Ravelry er jeg medlem av en kjekk liten byttegruppe kalt "Reducio Swap", some er inspirert av Harry Potter. Der lager vi små ting og sender til en hemmelig partner, og minst en av tingene må være en minisokk. Denne runden var temaet : Fellesrommene på Hogwarts. Min hemmelige partner var en fra Gryffindor, så jeg laget en minisokk med Gryffindor løven på. Jeg laget også en liten katt, som er Proffessor McGonagal når hun er i katteform. Og siden partneren min elsker feer/alver, laget jeg en liten fe/alve dukke til henne.


Gryffindor sock/sokk

The sock itself is made from my own head, but the lion is from a free pattern from kaae, that you can find on Ravelry.

Selve sokken er laget etter mitt eget hode, men selve løven er fra et gratis mønster laget av kaae, som du kan finne på Ravelry.


Transfigured Professor McGonagal

This one is made from a buy pattern that you can find here. The pattern called for DK yarn, but I made mine using fingering weight yarn and 2 mm needles.

Denne laget jeg etter et kjøpe mønster som du kan finne her. Mønsteret var egentlig for sportsgarn, men jeg brukte tynt sokkegarn og 2 mm pinner.

Close-up of dress/Nærbilde a kjolen

Wings made with metal wire and 6/0 beads/Vinger laget med smykke metaltråd of 6/0 glass perler

The doll was made from a pattern by Beth Ann Webber, and I made the bottom lace on the dress from the book Around the Corner: Crochet Borders and used Beth Ann's tutorial on how to make it into a dress.

Selve dukken er laget etter mønster jeg fant hos Beth Ann Webber, og jeg laget selve mønsteret på kjolen fra boken Around the Corner: Crochet Borders, og brukte Beth Ann sin tutorial på å lage den om til kjole.

onsdag 29. februar 2012

First Handspun Yarn

Yesterday I finish my second single yarn, and this time around it went much quicker and looks more even than the first single :-D

I går ble jeg ferdig med mitt andre nøste, og denne gangen gikk det mye fortere og det ser jevnere ut enn først nøste.

After I got home from work yesterday I started plying the two singles together. Then I skein it, soaked it in soapy water, before rinsing it and twacking it to get the kinks out. Then I just let it dry.

Etter at jeg kom hjem fra jobb igår begynte jeg å tvinne de to nøstene sammen. Deretter vindte jeg det til en hespe, bløtla det i litt såpevann, for så å skylle det. Deretter lot jeg det henge til tørk.All in all I ended up with about 110 yards of DK/Worsted weight 2 ply yarn.

Alt i alt endte jeg opp med ca 100 meter med garn som veier 50 gram.

tirsdag 28. februar 2012

I've finished my very first colorwork mitten :-D. It's made from a free pattern that you can find here on Ravelry

Ferdig med min aller første vott med farge mønster. Den er laget etter et gratis mønster som du kan finne her på Ravelry.


søndag 19. februar 2012

Day 1 with the drop spindle

Today was the first day I tried my new Top whorl spindle, with the North Ronaldsay roving that came with the learn to spin kit, which I bought from Hilltop Cloud

Idag prøvde jeg for første gang å spinne med min nye håndspinner med trinse oppe, sammen med North Ronaldsay ullen som kom med lær å spinne samleboksen, som jeg kjøpte hos Hilltop CloudIt's kinda uneven, someplaces thick other thin. But for my first try I'm very happy with it. I will have to keep at it, trying just to do like 15 minutes a day. I will make a new post when I've finished my first single.

Det er litt ujevnt, litt tykt noen steder og tynn andre steder. Men med tanke på at det er mitt første forsøk så er jeg kjempe fornøyd. Jeg kommer til å fortsette å arbeide med det, ca 15 minutter hver dag. Og så vil jeg legge inn et nytt innlegg når jeg er ferdig med den første tråden.

lørdag 28. januar 2012

Hexapuffs

I've caught the Hexapox..... All of my hexapuffs are made using various fingering weight scrap yarn that I have lying around. And all of them have a little dried lavender inside. The pattern to make this addictive little things can be bought here on Ravelry

Obs jeg har visst fått Hexapox... Alle hexapuffene mine er laget med forskjellige rester av "sokkegarn" som jeg hadde. Hver og en av dem har også litt tørket lavendel inni. Mønsteret til disse søte små tingene kan du kjøpe her på Ravelry


These ones was made January 2012, and embroidered using charts I found on Ravelry

Disse ble laget i Januar 2012, og jeg har brodert de med mønstre som jeg fant på Ravelry


Made these 12 in October 2011

Disse 12 ble laget i Oktober 2011


Made in September 2011, 27 to represent the Uranus

Laget i september 2011, 27 stykker for å representere de forskjellige månene til Uranus

Shaylee


This is the newest addition to my little knitted family. She's made from a Debi Birkin pattern that you can buy here on Ravelry

Dette er det nyeste medlemmet i min lille strikkede familie. Hun er laget etter et Debi Birkin mønster som du kan kjøpe her på Ravelry

Although she can be fierce like all dragons, she loves to play around on the grounds at Hogwarts. And she especially loves flowers of all kinds.

Selv om hun kan være like modig og temperamentsful som andre drager, så elsker hun å leke på gresset rundt Hogwarts. Og hun liker spesielt alle typer blomster.